Hiển thị các bài đăng có nhãn Developer

Lỗi kỹ thuật hay làm ẩu?

Đợt rồi tôi có 1 project nhỏ - thử cào dữ liệu toàn bộ các báo điện tử / trang thông tin tiếng Việt…

Social hacking

Bằng 1 vài kỹ thuật đơn giản vận dụng tư duy của DEV, tôi tìm kiếm được nhiều file dữ liệu nhân sự,…

Lỗ hổng

1. Có 1 hệ thống có tính năng login được làm rất kỹ: đăng nhập bằng số điện thoại (unique), đăng nh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào