Cách tạo mã UUID v4 bằng PHP

Vô cùng đơn giản nếu sử dụng 1 function sau

Code:
<?php 
if ( ! function_exists('generate_uuid_v4'))
{
function generate_uuid_v4()
    {
        return sprintf('%04x%04x-%04x-%04x-%04x-%04x%04x%04x',
        // 32 bits for "time_low"
        mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff),
        // 16 bits for "time_mid"
        mt_rand(0, 0xffff),
        // 16 bits for "time_hi_and_version",
        // four most significant bits holds version number 4
        mt_rand(0, 0x0fff) | 0x4000,
        // 16 bits, 8 bits for "clk_seq_hi_res",
        // 8 bits for "clk_seq_low",
        // two most significant bits holds zero and one for variant DCE1.1
        mt_rand(0, 0x3fff) | 0x8000,
        // 48 bits for "node"
        mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff), mt_rand(0, 0xffff)
        );
    }
}
echo generate_uuid_v4(); // printer: ab701e6d-d81d-44fd-b021-e57e58fa5b59
?>

Ok, chạy

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn