Hiển thị các bài đăng có nhãn Làm tướng

Tào Tháo luận thất bại

Làm tướng như làm thầy thuốc. Thầy thuốc ai chữa được càng nhiều người y thuật càng cao minh. Hay n…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào