Đạo làm tướng của Hoài Âm hầu


Hoài Âm hầu Hàn Tín, khi nói chuyện cùng Tiêu Hà tướng quốc đã đưa ra 1 tư duy về đạo làm tướng rất nổi tiếng như sau.

Đạo làm tướng trước nhất phải có, "năm tài" và tránh "mười lỗi".

Năm tài là: trí, nhân, tín, dũng, trung. 

 1. Trí thì biết cẩn thận
 2. Nhân thì biết thương người
 3. Tín thì không sai hẹn
 4. Dũng thì không ai dám phạm
 5. Trung thì không ở hai lòng

Mười điều lỗi: 

 1. Một là cậy vào cái dũng khinh thân mình
 2. Hai là gặp việc gấp thì nóng nảy, thiếu cẩn thận
 3. Ba là gặp lợi thì ham
 4. Bốn là vì lòng nhân không dám giết người
 5. Năm là ỷ lại vào sức mình không biết lo xa
 6. Sáu là tin mà không phòng
 7. Bảy là không chịu thu thập ý kiến mọi người
 8. Tám là việc đáng làm gấp mà do dự
 9. Chín là thiên vị, thiếu công bằng
 10. Mười là lười biếng, chỉ muốn sai người

Nếu có đủ "năm tài" và tránh được "mười lỗi" ấy, tất là tướng giỏi.

Nay post lại tại blog này, để thi thoảng vào đọc, tự răn bản thân mình không phạm phải mười điều lỗi.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn