Hạng Tịch, Hoài Âm hay Tử Phòng


Hán Sở tranh hùng, ngoài đồng chí Lưu (manh) Bang ra thì 3 anh này nổi tiếng nhất. 3 anh với 3 thái độ hoàn toàn khác nhau. Cái kết cũng khác nhau.
 
Hạng Tịch (Vũ): Tây Sở Bá Vương vũ dũng nghìn năm không có lấy 1. Anh hùng bản sắc, anh hùng triệt để. Đập nồi dìm thuyền, đem vài vạn binh đập cho Lưu Bang chạy tới tấp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân (Ngu Cơ) để rồi ôm hận khi không về bờ Đông. Khi chết không thành đế nhưng Thái Sử Công vẫn liệt vào hàng bản kỷ bên cạnh thiên cổ nhất đế Doanh Chính.

Hoài Âm hầu Hàn Tín: “chiến thần”, “vương tướng”, "quốc sĩ vô song" nghìn năm không có lấy 1 (trước có  Vũ An quân  Bạch Khởi, sau có Nhạc Võ Mục). Đạo làm tướng 5 tài - 10 lỗi đủ cả. Xuất thân nghèo khó. Khó khăn lắm mới thành anh hùng. Vũ dũng thì gần như Hoài Âm hầu nắm, nghiêng về ai người đó thắng. Về nhẫn thì chịu nhục luồn trôn, ăn cơm nhờ bà giặt vải mà vẫn thành "binh tiên", đứng đầu Hán Sơ tam kiệt. “ Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu.”. Cuối cùng phải chết dưới tay 1 mụ đàn bà. Xương thịt bị róc, vạn kiếp bất phục.

Trương Tử Phòng - Trương Lương: Mưu thánh, trong 10 đại quân sư chỉ xếp sau Khương Tử Nha và Tôn Tẫn, cỡ Gia Cát hoặc Lưu Cơ chỉ đáng xách dép. Xuất thân dân chủ tiểu tư sản điển hình. Bán cả nhà cửa đi hành thích Tần Thủy Hoàng. Sau nhờ chữ nhẫn mà được Hoàng Thạch Công trao cho bộ binh pháp, nổi tiếng đến mức trở thành thần tượng của anh Long (Long Vương - trong phim Tây Du Ký - Đoạn Ngộ Không bỏ thầy sau khi oánh cướp). Trở thành quân sư, thầy của hoàng đế - “ Bàn mưu kế ở trong màn trướng, quyết định sự thắng lợi ở ngoài ngàn dặm”. Công thành thân thoái thiên chi đạo. Xong việc rũ tay tu tiên, hưởng kiếp an nhàn của Xích Tùng Tử.

--------------

Tự hỏi, 3 người trên, sự nghiệp khác nhau nhưng đều là anh hùng thiên cổ nghìn năm không có lấy 1.

Xét về dũng: chẳng ai qua nổi Tây Sở Bá Vương.

Xét về trí: Trương Tử Phòng nhận thứ 2 thì không ai là số 1.

Hoài Âm hầu thì có cả 2. Minh tu sạn đạo - Ám độ Trần Thương, bình định Tam Tần, diệt Ngụy, lấy Triệu, thuận tay chiếm luôn nước Yên.

Nên chọn thái độ sống như thế nào?

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn